W koszyku: 0 szt./0,00 zł   Szczegóły Zapłać
Znajdujesz się na:   Regulamin Aren.net.pl facebook Aren.net.pl Twitter Aren.net.pl Blog Aren.net.pl Twitter Aren.net.pl Flaker

Lista
mailingowa
Aren

Aby zapisać się do Newslettera podaj swój adres e-mail, na który będziemy wysyłać Ci wiadomości:


Regulamin


Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

 

Sklep internetowy www.aren.net.pl stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Aleksandra Wójcik-Mirskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z.P.H."AREN" EXPORT-IMPORT Aleksander Wójcik-Mirski, ul. Jagienki 35, 43-300 Bielsko-Biała, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP 547-008-44-16 oraz numer identyfikacyjny REGON 0002398120, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający – Aleksander Wójcik-Mirski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z.P.H. "AREN" EXPORT-IMPORT w Bielsku-Białej przy ul. Jagienki 35,

NIP 547-008-44-16, REGON 0002398120,  adres mailowy: sklep@aren.net.pl

2. Operator – Aleksander Wójcik-Mirski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z.P.H. "AREN" EXPORT-IMPORT w Bielsku-Białej przy ul. Jagienki 35, 

NIP 547-008-44-16, REGON 0002398120,  adres mailowy: sklep@aren.net.pl

3. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,

4. Strona Internetowa – strona sklep www.aren.net.pl,

5. Towar – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,

6. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej,

7. Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało zarejestrowane,

8. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę, koszty wysyłki, dodatkowe koszty zamówienia,

9. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej,

10.Zamówienie – oferta złożona przez Kupującego.

 

§ 2

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki sprzedaży towarów ze Strony Internetowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na towary w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny, kosztach i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupujących będących Konsumentami oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia.

 

Zamówienie

 

§ 3

Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli spełniła łącznie następujące warunki:

1. osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła zamówienie zgodnie z pouczeniem tj. wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej

2. złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i wysłała je zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej;

3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.

 

Zawarcie umowy

 

§ 4

1. Zamieszczona na Stronie Internetowej informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania Ofert.

2.Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

3. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy, przy czym niniejsze postanowienie nie ogranicza prawa Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Płatność

 

§ 5

1. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia, z zastrzeżeniem ust 2.

2. Sprzedający może ograniczyć prawo wyboru Kupującego do formy płatności, jeżeli Kupujący nie wywiązał się ze zobowiązania wobec Sprzedającego w ramach innych transakcji.

3. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, nie ma obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem Towaru.

 

§ 6

  Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków pieniężnych do Sprzedającego lub na jego rachunek bankowy.

 

 

Realizacja zamówienia

 

§ 7

  Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sprzedającego. W przypadku zamówień przez klientów niezarejestrowanych i wyborze opcji płacę przy odbiorze – zamówienie takowe zostanie zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez kupującego takiego zamówienia w ciągu 2dni.

 

§ 8

 1. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.

  2. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik.

  3.  W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

 

§ 9

Zamówienie może być realizowane częściami, o ile nie zwiększy to kosztów przesyłki ponoszonych przez Kupującego, nie narusza jego uzasadnionego interesu lub niezależnie od powyższego, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.

 

Koszty

 

§ 10

  Koszty przesyłki Towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia  ponosi Kupujący.

  

§ 11

Koszty przesyłki Towaru  i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.

 

 

Odstąpienie od umowy

 

§ 12

  1. Kupujący będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 z późn.zm), może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni licząc od dnia wydania Towaru.

2. Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.

3. W celu odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Sprzedającego.

4. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru nie jest możliwy, gdy Towar był używany w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu. Zwracany Towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem zawarcia umowy (paragonem/fakturą VAT) oraz informacją o numerze rachunku bankowego, na jakie Sprzedający ma przelać należne Kupującemu pieniądze. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje zwrotu należnych pieniędzy w sposób tożsamy do wybranego przez Kupującego sposobu płatności za Towar, a w przypadku braku takiej możliwości zapłata nastąpi za pobraniem przekazem pocztowym.

 

 

Wymiana

 

§ 14

1. Kupujący ma prawo do wymiany Towaru na inny znajdujący się w ofercie Sprzedającego pod warunkami określonymi poniżej.

2. Kupujący może złożyć oświadczenie o wymianie, wypełniając i wysyłając formularz wymiany zgodnie ze wskazaną na Stronie Internetowej procedurą.

3. Do wymiany dochodzi, jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania Towaru przez Kupującego, Kupujący zwróci Towar uzasadniając przyczynę zwrotu Sprzedającemu. Koszty przesyłki związanej z wymianą pokrywa Kupujący, w tym koszty przesyłki w sytuacji, gdy Sprzedający uzna, iż towar nie podlega wymianie.

4. Jeżeli Sprzedawca zaakceptuje zwrócony Towar do wymiany, Sprzedawca w terminie 7 dni wysyła wybrany na wymianę przez Kupującego Towar.

5. Powyższe nie pozbawia Kupującego będącego Konsumentem prawa do odstąpienia od umowy.

 

§ 15

 

W przypadku gdy Towar nie jest dostępny w ramach Sklepu Internetowego czy też zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego przez Kupującego zamówienia, Kupujący będzie informowany o zaistniałych okolicznościach i o stanie realizacji zamówienia i ma prawo do podjęcia decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, rezygnacja z całości zamówienia).

 

Reklamacje i gwarancja

 

§ 16

Towary są objęte gwarancją producenta, o ile do Towaru został dołączony dokument gwarancyjny. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny. Powyższe nie wpływa na prawa Kupującego będącego Konsumentem przysługującemu z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, w myśl postanowień ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.)

 

§ 17

1. W przypadku gdy Towar ma wadę/jest niezgodny z umową należy go odesłać do Sprzedawcy na adres: ul. Cieszyńska 470, 43-382 Bielsko-Biała wraz ze wskazaniem wady/niezgodności Towaru z umową. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, powinien odesłać Towar wraz z opisem wady i formularzem reklamacji. Formularz reklamacji należy przesłać również w formie elektronicznej na adres sklep@aren.net.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej ceny.

Promocje

 

§ 18

1. Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie po wcześniejszej akceptacji zasad promocji.

2. Promocje nie łączą się ze sobą.

3. Promocje nie obowiązują na Towary objęte rabatem.

 

§ 19

Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Potwierdzenia Realizacji  Zamówienia w szczególności gdy: 

1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnie transakcji,

2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru, 

3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.

 

Dane osobowe

 

§ 20

1. Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia  jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione w sposób wskazany na Stronie Internetowej przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997.133.883 z późn.zm).

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Sprzedawcę i usunięcia.

4. Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu jego realizacji.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 21

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów i składanie zamówień oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Na urządzeniu końcowym Kupującego (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, na co Kupujący wyraża zgodę. Kupujący może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

§ 22

Strony zobowiązane są względem siebie nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 23

  Formularz Zamówienia i Potwierdzenie rejestracji zamówienia są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego  sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, w tym w szczególności § 6, § 7, § 8 ust. 1, § 12, § 13 ust. 4, § 17 ust. 3 nie dotyczą konsumentów.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2013 r. i może być przez Sprzedającego zmieniony  z ważnych przyczyn. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Sprzedającego nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na Stronie internetowej wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu . Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. 


Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij